- Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk karar'ları !

  b.bilge
  b.bilge
  © Official Web Site
  © Official Web Site


  Mesaj Sayısı : 277
  Localisation : ..... Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. [M.K.******]
  Kayıt tarihi : 07/02/07

  - Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk karar'ları ! Empty - Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk karar'ları !

  Mesaj  b.bilge 25/7/2012, 11:44

  - Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk karar'ları ! Doc16010

  gga
  Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk kararları !
  (Emsal teşkil edecek iki karar)


  1. mahkeme kararı ektedir. Upd.

  T.C. Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi
  Esas No: 2005/3990 Karar No: 2005/5189 Tarihi: 17.05.2005

  • Ortak Yerlerden Faydalanma Koşulları
  • Çatıya Uydu Anten Tesisi

  ÖZET:

  Dava kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması

  istemine ilişkindir.

  Kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar

  bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat

  maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin anayapıya ve

  bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve

  özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir.

  Olayda, çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı

  ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir.

  Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde

  tutulduğunda uydu anten yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı

  sağlayacak nitelikte bir sistem olması karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde

  çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekir.


  TAM METİN:

  Davacı ile davalılar arasındaki kat malikleri kurulu kararı iptali ve bu karara dayanılarak sökülen çanak antenin eski

  hale getirilmesi davasına dair Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 13.05.2004 günlü ve 2003/560 -

  2004/609 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 03.02.2005 günlü ve 2004/8937 - 2005/379 sayılı

  ilama karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

  Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  YARGITAY KARARI

  Dava 04.06.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin

  yeniden kurulması istemine ilişkindir.

  Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle bilirkişi raporu içeriği ile yerel mahkemenin kabulüne göre; iptali

  istenilen ve 04.06.2002 günlü olağanüstü toplantıda alınan kat malikleri kurulu kararının Kat Mülkiyeti Yasasının

  29. maddesinin 2. fırkasında öngörülen koşullara uygun alınmadığı, bu bağlamda toplantının yeri, zamanı ve

  gündeminin toplantıdan en geç onbeş gün içinde tüm kat maliklerine (davacı kat malikine) yöntemince

  bildirilmediği, ayrıca yasanın 30. ve izleyen maddelerinde belirtilen karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşılmakla

  bu kararın iptali gerekmektedir.

  Öte yandan kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış

  bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması,

  diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin

  anayapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda

  aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir. Sözü edilen koşulların tümünün gerçekleşmiş

  olması koşulu ile bir kat maliki öteki kat maliklerinin rızası olmaksızın bu tesisi kurabilir. Somut olayda davacı kat

  malikinin kat malikleri kurulunun 07.02.1999 günlü kararına dayanılarak ortak çatıya kurmuş olduğu ve

  04.06.2002 günlü kararla kaldırıldığı anlaşılan çanak antenin yukarıda açıklanan koşullara uygun olduğu bilirkişinin

  yerinde yaptığı inceleme sonunda anlaşılmış ve bu olgu mahkemece de kabul edilmiştir. Gerek davacının

  anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise

  de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki

  sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi gözönünde tutulduğunda uydu

  antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir

  sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine

  uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece

  merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle

  davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

  Açıklanan nedenlerle davacı tarafın yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 03.02.2005 gün

  ve 2004/8987-2005/379 sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle

  BOZULMASINA, istek halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine,

  17.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  gga
  2. mahkeme kararı ektedir. Upd.

  18. Hukuk Dairesi 2006/2720 E., 2006/5352 K.
  • ANATAŞINMAZDA DEĞİŞİKLİK
  • ORTAK ALANIN KULLANILMASI
  • 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 3 ]
  • 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 3 ]
  "ÖZET"
  DAVA KONUSU DEPOLARIN ANAYAPININ TESİSAT PROJELERİNDE YER ALIP ALMADIĞI,

  PROJEYE VE TEKNİĞİNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞI ARAŞTIRILMALI, PROJEDE DEPO

  GÖSTERİLMEMİŞSE DEPOLARIN YAPILABİLMESİ İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASININ

  GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR. ANAYAPININ ÇATISINA KAT MALİKLERİNİN BİREYSEL ANTEN

  KOYABİLMELERİ İÇİN, ÖNCELİKLE TÜM KAT MALİKLERİNİN YARARLANMALARI İÇİN

  ORTAK ANTEN SİSTEMİNİN BULUNMAMASI, HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ANTEN

  KURULABİLECEK YETERLİ ALAN OLMASI, SİSTEMİN HER BAĞIMSIZ BÖLÜME ÖZGÜLENEN

  ARSA PAYINI AŞMAMASI VE ANTENLERİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE VE ANAYAPIYA ZARAR

  VERMEMESİ GEREKİR.
  "İçtihat Metni"
  Dava dilekçesinde, çatı arasındaki su depolarının ve televizyon antenlerinin kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece

  davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından

  yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin

  açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

  Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların anayapının çatı arasındaki su depolarından sızan sularla müvekkili

  davacının bağımsız bölümünün zarar gördüğünü, ayrıca davalıların çatıdaki antenlerinin zaman zaman bozulması

  nedeniyle onarımı için çatıya çıkıldığında kiremitlerin kırıldığını ve müvekkilinin rahatsız olduğunu ileri sürerek

  davalıların su depolarının ve antenlerinin kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece davanın kabulü ile dava konusu

  edilen su depolarının ve televizyon anteninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

  1- Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporları içeriğinden davacının kat irtifaklı anayapının

  üst katındaki bağımsız bölüm maliki olduğu, bu bağımsız bölümün üstündeki ortak çatı arasında davalılara ait su

  depolarının bulunduğu, bu depoların altlarında taşma tavası olmadığı, beton ayaklar üzerine oturtulduğu, buna göre

  depoların arasında su altlığı ve şamandıralarının arızalanması sonucu akıntıların olabileceği belirtilerek bunlar için

  taşma tavası ve tahliye borularının tekniğine uygun yapılması gerektiği belirtilmiş, ancak dava konusu edilen

  depoların anayapının tesisat projesinde yer alıp almadığı ve bu projeye uygun yerde ve biçimde kurulmuş olup

  olmadıkları üzerinde durulmamıştır. Saptanan bu durum karşısında, mahkemece öncelikle anayapının tesisat

  projesinin, özellikle böyle bir projede su depolarının olup olmadığı belirlenip, varsa sözü edilen davalıların su

  depolarının mevcut durumunun bu projeye uygun olup olmadığı yerinde incelenmeli, özellikle mevcut depoların alt

  kattaki davalının bağımsız bölümüne su sızdırmasının önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin neler

  olduğunun açıkça tespit edilmesi, bu bağlamda 29.06.2005 günlü bilirkişi raporunda değinildiği üzere depolar için

  taşma tavası ve tahliye borularının tekniğine uygun biçimde yapılması ile saptanacak olan diğer önlemlere

  hükmedilmesi; eğer onaylı tesisat projesinde su depoları gösterilmemiş ise konunun Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.

  maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilip bu depoların çatı arasına konulması için tüm kat maliklerinin rızasının

  bulunmadığının anlaşılması durumunda şimdiki gibi bu depoların kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Mahkemece

  yukarıda belirtilen hususlarda yeterli araştırma ve gerekli inceleme yapılmadan bilirkişilerin yetersiz raporlarına

  dayanılarak hüküm kurulmuş olması,

  2-Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 16. maddesi uyarınca anataşınmazın ortak

  yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik ve arsa payları oranında kullanma hakkına

  sahip olan kat maliklerinin çağdaş yaşamın zorunlu gereksinimlerinden olan televizyon anteninin aşağıda açıklanan

  koşullara uygun bulunması durumunda
  anayapının çatısına veya taşınmazda başka bir ortak yere konulması konusunda diğer kat maliklerinin rızası

  aranmaz.

  Somut olayda olduğu gibi, anayapının çatısına kat maliklerinin bireysel antenlerini koyabilmeleri için, öncelikle tüm

  kat maliklerinin yararlanmalarına özgülenmiş bulunan ortak bir anten sisteminin bulunmaması, böyle bir anten yoksa

  çatıda her bağımsız bölüm için anten kurulması durumunda yeterli alanın bulunması, sistemin her bağımsız bölüme

  özgülenmiş arsa payını aşmaması ve bu antenlerin bağımsız bölümlere ve anayapıya zarar vermemesi gerekir.

  Dosya kapsamından anayapıda tüm kat maliklerinin yararlanmasına özgülenmiş ortak anten tesisatının bulunmadığı

  anlaşıldığına göre, davalıların çatıya monte ettikleri antenlerin sözü edilen diğer koşullara uygun olup olmadığı

  yerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonunda saptanması gerekirken, böyle bir araştırma ve incelemeye

  dayanmayan bilirkişi raporlarına itibarla antenlerin kaldırılmasına karar verilmiş olması,

  3-Kabule göre de; su depolarının ve televizyon anteninin kaldırılması işi için Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi

  hükmü uyarınca davalı tarafa belli ve uygun bir süre verilmemesi,

  Doğru görülmemiştir.

  Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları

  bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA),

  temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

   Forum Saati 1/6/2023, 14:48